fbpx

Zakup nieruchomości przez obywatela innego kraju.

Czy obywatel innego kraju może kupić nieruchomość w Polsce?

Jeżeli jesteś obcokrajowcem i zdecydowałeś o chęci osiedlenia się, a w konsekwencji kupna nieruchomości na własność w Polsce, musisz pamiętać. Do takiej transakcji potrzebujesz zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zwracam uwagę, że jednak nie w każdej sytuacji. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości leżących w strefie nadgranicznej (gminy leżące wzdłuż granicy, przynajmniej 15 km w głąb kraju) oraz grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar.

Zgoda powyższa nie musi być udzielana jeżeli nabywcą jest cudzoziemiec z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Dotyczy ona obcokrajowców z pozostałych rejonów.

Również nie jest to konieczne, gdy:

– kupujesz mieszkanie lub lokal użytkowy o przeznaczeniu garażowym,

– mieszkasz w Polsce od 5 lat licząc od dnia zezwolenia na osiedlenie się,

– masz małżonka obywatelstwa polskiego, prawo własności do nabywanego mieszkania będzie wchodzić do majątku wspólnego i mieszkasz od 2 lat w Polsce licząc ten okres od dnia zezwolenia na osiedlenie.

Szczegółowy opis i odwołania do konkretnych zapisów ustaw, znajdziesz na stronie MSWiA pod linkiem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/15930,Nabywanie-nieruchomosci.html

Co to dla Ciebie znaczy? Z czym to się wiąże?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zajmie to po pierwsze czas – od 2 do 6 miesięcy. Choć ten górny termin też nie jest maksymalnym. Po drugie trzeba zgromadzić dokumentację, konieczną do złożenia wraz z wnioskiem, a są to cztery typy dokumentów:

–  dokumenty potwierdzające występowanie więzi z Polską oraz potwierdzające tożsamość wnioskodawcy

– informacje dotyczące nieruchomości (ważne, by nabywana nieruchomość nie przekraczała 0,5 ha powierzchni, chyba że prowadzona działalność wymagać będzie takiego obszaru) – odpis z ksiąg wieczystych, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, oświadczenie osoby zbywającej nieruchomość itp.

– potwierdzenie m.in. zdolności kredytowej i salda na rachunku bankowym

– tłumaczenia dokumentów, poświadczenia ich za zgodność przez np. notariusza oraz środki na ten cel i opłaty za wniosek w kwocie od ok. 1600 zł (w przypadku posiadania Karty Polaka, opłaty te są obniżone)

– zaświadczenia o braku zaległości i zobowiązań wobec ZUS oraz US.

Czy w konsekwencji można mieć pewność, że jeżeli zostaną wypełnione wszystkie formalności i warunki określane przez Ministerstwo? W związku z tym, że nie ma powszechnie dostępnych wytycznych, nie ma też 100% gwarancji na pozytywny rezultat.

Jak więc można zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku?

Kierując się wytycznymi, które określone są ustawami, osoba chcąca ubiegająca się o zezwolenie musi:

– wykazać się polskim pochodzeniem lub narodowością,

– mieć współmałżonka Polaka/Polkę,

– posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

– prowadzić firmę lub działalność rolną w Polsce.

Ponadto argumentami wzmacniającymi spełnienie wymagań jest: brak zagrożenia publicznego i obywateli Polski, w tym z wyszczególnieniem bezpieczeństwa państwa, obronności i brak przeciwwskazań w zakresie polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

Ekspert Finansowy KFO

Tomasz Damian

www.tomaszdamian.com/blog

Doradca, Kredyty, TomaszDamian, ZdolnośćKredytowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *