fbpx

Ubezpieczenie na życie -wprowadzenie

Ubezpieczenie na życie to produkt finansowy występujący na rynku w bardzo wielu odmianach i zakresach. Z racji tej różnorodności określenie „ubezpieczenie na życie” może oznaczać w każdym przypadku produkt o odmiennej funkcjonalności. Temat tego typu ubezpieczeń jest niezwykle szeroki. W dzisiejszym wpisie postaramy się przybliżyć podstawowe informacje z tego zagadnienia.

Komu jest potrzebne ubezpieczenie na życie?

Każdy kto chce zabezpieczyć finansową przyszłość swoich bliskich powinien posiadać ubezpieczenie na życie? Niekoniecznie. W sytuacji, gdy klient ma świetnie płatną pracę, zgromadził pokaźne oszczędności, nie posiada większych kredytów, które w przypadku jego śmierci stałyby się obciążeniem dla rodziny to polisa na życie jest dla takiej osoby jedynie dodatkiem.

Podobnie będzie w przypadku, jeśli klient nie ma nikogo na utrzymaniu, jest singlem lub ma rodzinę, ale przykładowo współmałżonek dobrze zarabia a dzieci są już dorosłe. Oczywiście może również wtedy zakupić polisę, ale zakup ten nie będzie wynikiem bezpośredniej potrzeby a dodatkowym „bonusem” dla bliskich.

Odmiennie przedstawia się sytuacja, jeśli np:

Dana osoba jest jedynym żywicielem rodziny, ma na utrzymaniu dzieci czy inne osoby, wtedy ubezpieczenie na życie wynika z realnej potrzeby. Polisa na życie stanowi wówczas doskonałe zabezpieczenie finansowe bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Zakup polisy na życie, na co zwrócić uwagę ?

Podstawową sprawą przed spotkaniem z agentem ubezpieczeniowym i finalnym zakupem jest ustalenie cech produktu, który chcielibyśmy posiadać. Aby tego dokonać należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

Kogo chcę zabezpieczyć?

Z założenia „czysta” ( nie uwzględniająca dodatkowych zdarzeń ubezpieczeniowych ) polisa na życie, nie ma na celu zabezpieczać finansowo osoby objętej ubezpieczeniem. Wypełniając wniosek ubezpieczeniowy dla siebie, zostajemy objęci ubezpieczeniem, następnie będziemy musieli wytypować osobę/osoby uposażone. To uposażeni są beneficjentami, oni otrzymają świadczenie po naszej śmierci. W przypadku kiedy na osobę uposażoną wybierzemy osobę nieletnią i zdarzenie ubezpieczeniowe (śmierć ubezpieczonego) nastąpi przed uzyskaniem pełnoletności, pieniędzmi z polisy zarządzać będą jej opiekunowie za zgodą sądu rodzinnego. Opiekunowie dziecka każdorazowo muszą udokumentować, że planowany wydatek służy potrzebie uposażonego dziecka.

Jako uposażonych można ustanowić również instytucje bankowe. W takiej sytuacji polisa na życie staje się gwarantem spłaty kredytu hipotecznego czy innych zobowiązań ubezpieczonego.

Jeśli posiadamy polisę na życie, możemy także jako uposażoną wybrać instytucję charytatywną, fundację czy niespokrewnioną osobę fizyczną. Można wyznaczyć także wielu uposażonych oraz zmieniać ich w trakcie trwania polisy. Przy wyborze kilku beneficjentów należy określić ich procentowy udział w świadczeniu.

Jakie zdarzenia mają być objęte ochroną?

Polisa na życie poza podstawową funkcją czyli wypłatą świadczenia po śmierci ubezpieczonego może posiadać wiele różnorodnych elementów dodatkowych. Ubezpieczalnie oferują produkty, które można właściwie dowolnie konfigurować dokładając kolejne ryzyka, których wystąpienie w przypadku osoby ubezpieczonej będzie skutkowało wypłatą świadczenia.

Do najpopularniejszych elementów dodatkowych należą:

  • ubezpieczenie w przypadku inwalidztwa
  • ciężkiego zachorowania
  • pobytu w szpitalu czy z tytułu przebytej operacji.
  • ubezpieczenie od utraty dochodu w przypadku utraty możliwości pracy zarobkowej z powodu wypadku czy zachorowania

Ważne jest by przed rozszerzeniem zakresu polisy dokładnie prześledzić warunki jakie muszą być spełnione aby nastąpiła wypłata danego świadczenia. Precyzyjne informacje na ten temat jak i na temat całej polisy znajdziemy w najważniejszym dokumencie polisy, czyli w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Dokument ten należy szczegółowo prześledzić , jego zapisy stanowią bowiem podstawę do wszelkich roszczeń i wypłaty ewentualnych świadczeń. Szczególnie istotne jest zapoznanie się z działem wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. W dziale tym opisane są okoliczności przy wystąpieniu, których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.

Należy także mieć na względzie, że dodatkowe elementy tego typu, znacznie podwyższają wysokość składki ubezpieczenia.

Na jaki okres?

W przypadku polis na życie, każdy chciałby aby jego polisa chroniła jego bliskich jak najdłużej. Pamiętać jednak trzeba, że okres ochrony ma bezpośredni wpływ na wysokość składki. Im dłuższy okres ochrony tym droższe ubezpieczenie. Warto racjonalnie podejść do tego zagadnienia i sprecyzować w jakim okresie życia, zgon ubezpieczonego będzie miał najbardziej negatywny wpływ na sytuację finansową bliskich.

Weźmy za przykład rodzinę z dwójką dzieci. Pragmatycznym podejściem będzie jeśli mąż, główny żywiciel rodziny zabezpieczy bliskich na taki okres, gdzie brak jego dochodu w rodzinnym budżecie byłby najbardziej bolesny. Okres ten to czas do momentu kiedy młodsze z dzieci uzyska pełnoletność i większość kredytu hipotecznego rodziny zostanie spłacona. Kiedy dzieci opuszczą dom rodzinny a pozostała do spłaty cześć zaciągniętego kredytu stopnieje, ochrona ubezpieczeniowa przestanie być tak potrzebna. Z powyższego przykładu wypływa wniosek, że właściwy okres ubezpieczenia, trwania polisy, jest elementem bardzo indywidualnym i wymaga dostosowania dla każdego klienta.

kalkulacja sumy ubezpieczenia

Na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie okres ubezpieczenia na życie to sprawa bardzo indywidualna. Podobnie jest w przypadku oczekiwanej sumy ubezpieczenia. Nie ma uniwersalnych reguł mówiących o tym, na jak duże kwoty się ubezpieczyć. Każdy powinien oszacować sumę ubezpieczenia przez pryzmat własnej rodziny i potrzeb. Pamiętając jednak o tym, że polisa na życie ma raczej za zadanie wspomóc rodzinę po śmierci jednego z jej członków a nie spowodować jej znaczne wzbogacenie.

Dobrą praktyką przy szacowaniu sumy ubezpieczenia jest wykonanie prostej kalkulacji. Wspierając się poprzednim przykładem, gdy umiera młody ojciec zostawiając żonę z dwójką dzieci i kredytem hipotecznym na 400 000 zł, to przydałoby się przynajmniej zabezpieczyć spłatę tego kredytu. Następnie mnożymy roczny dochód osoby ubezpieczonej przez ilość lat czy miesięcy buforu finansowego jaki chcemy „podarować” rodzinie po naszej śmierci. Przyjmijmy, że roczny dochód męża to 42000 zł netto, oraz że chcemy, aby przez okres 3 lat rodzina nie odczuwała braku tego dochodu w budżecie.

42000 zł x 3 lata = 126 tyś zł.

Sumując tą kwotę z kwotą kredytu pozostałego do spłaty:

400 tyś + 126 tyś. = 526 tyś zł.

Oszacowaliśmy, że wstępna suma ubezpieczenia na życie powinna wynosić 526 tysięcy złotych. Do tej kalkulacji można wprowadzić jeszcze wiele elementów, które w większym stopniu będą odzwierciedlać nasze wymagania co do polisy i potrzeby finansowe naszej rodziny.

Jak wspomnieliśmy, wraz z upływem czasu, potrzeba ochrony maleje (spłacamy kredyt hipoteczny, dzieci dorastają, nasze oszczędności rosną). W związku z tym  pod rozwagę można wziąć obniżenie sumy ubezpieczenia tak by płacić niższe składki. Większość ubezpieczeń na życie daje taką możliwość. Agent przy sprzedaży polisy zaproponuje zapewne indeksację składki to znaczy regularne podnoszenie wartości świadczenia o wysokość inflacji. Jest to równoznaczne z sukcesywny podwyższaniem składki ubezpieczeniowej. Plusem Indeksacji jest, że suma ubezpieczenia dziś i suma ubezpieczenia na koniec okresu działania polisy ( np. po 25 latach) będzie mieć bardziej aktualną wartość w stosunku do przyszłych cen i kosztów życia.

Jeśli jednak wziąć pod uwagę fakt, że z biegiem czasu konieczna suma ubezpieczenia maleje trzeba rozważyć czy indeksacja składki jest w naszym przypadku uzasadniona.

Czy interesuje mnie jednoczesne gromadzenie kapitału, oszczędzanie?

Na rynku ubezpieczeń bardzo popularne są produkty, które poza podstawową ochroną ubezpieczeniową życia klienta, oferują także jednoczesną możliwość gromadzenia i pomnażania kapitału.

Są to produkty finansowe w których w uproszczeniu składka dzielona jest na cześć ubezpieczeniową i część inwestycyjną. Część ubezpieczeniowa gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego ujętego w polisie ( śmierć, inwalidztwo ubezpieczonego itd.) Druga część składki inwestowana jest natomiast w fundusze kapitałowe i inne instrumenty finansowe mając na celu pomnażanie gromadzonego kapitału. Należy w tym miejscu wspomnieć, że każdy rodzaj inwestowania wiąże się z ryzykiem. W przypadku produktów łączących ubezpieczenie z pomnażaniem kapitału należy dogłębnie przeanalizować plusy i minusy takiego rozwiązania.

świadomy wybór ubezpieczenia

Świadomy wybór.

Uzbrojeni w odpowiedzi na powyższe pytania jesteśmy gotowi do dokonania bardziej świadomego wyboru. Możemy umówić się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym i przedyskutować konkretne oferty. Pamiętać trzeba jednak aby porównać oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Uchroni to nas przed zakupem nieodpowiedniego dla naszych potrzeb produktu i późniejszych rozczarowań związanych z posiadaniem ubezpieczenia na życie niedostosowanego do indywidualnych potrzeb.

polisa na życie, ubezpieczenie na życie, wypłata ubezpieczenia, zabezpieczenie najbliższych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *